Algemene condities

Algemene handelsvoorwaarden van EWALIA GmbH

§ 1 Toepasselijkheid (1) Voor de zakelijke relatie tussen ons, EWALIA GmbH en u, de koper van de op de website http://www.ewalia.nl gepresenteerde producten (hierna "ewalia.at" genoemd) (hierna "goederen" of "artikelen" genoemd), gelden uitsluitend de volgende algemene voorwaarden (hierna "AV" genoemd) in de op het moment van de bestelling geldende versie.

(2) Tegenstrijdige, aanvullende of afwijkende voorwaarden maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd met de geldigheid ervan.

(3) U bent een consument voor zover het doel van uw juridische transactie met ons niet kan worden toegeschreven aan uw commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit op het moment van het sluiten ervan. Een ondernemer is daarentegen elke natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met rechtspersoonlijkheid die bij het aangaan van een rechtshandeling met ons handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

§ Overeenkomst (1) De presentatie van goederen via ewalia.at vormt geen bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst.

(2) Alleen meerderjarige  personen kunnen bestellen.

(3) U kunt de goederen bestellen via het invoerveld op http://www.ewalia.nl .

Helaas kunnen wij geen bestellingen accepteren die niet volgens de beoogde bestelprocedure worden geplaatst. Als u een bestelling plaatst via het invoerveld, kunt u uw gegevens tijdens het gehele invoerproces direct op het bestelformulier bekijken. U kunt invoerfouten corrigeren tot u op de knop "tegen betaling bestellen" klikt via de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties.

(4) Met uw bestelling door op de knop "tegen betaling bestellen" onder het invoerveld op ewalia.at te drukken sluit u een bindende aankoopovereenkomst af.

(5) Na ontvangst van een bestelling door ons via het invoerformulier, sturen wij u onmiddellijk een ontvangstbevestiging per e-mail, waarin uw bestelling opnieuw wordt gedocumenteerd. Deze ontvangstbevestiging bevestigt slechts dat wij uw bestelling hebben ontvangen, maar houdt geen aanvaarding van uw aanbod in.

(6) De overeenkomst met ons komt pas tot stand, wanneer wij de aanvaarding van de bestelling per afzonderlijke e-mail ("orderbevestiging") bevestigen.

(7) De overeenkomst wordt uitsluitend in de Duitse taal gesloten. De contracttaal is uitsluitend Duits.

§ 3 Herroepingsrecht en overeenkomst tot het dragen van de kosten (1) Indien u een consument bent, heeft u het volgende herroepingsrecht: - herroepingsinstructie - herroepingsrecht

U kunt uw contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. brief, fax, e-mail) of - indien de goederen voor de deadline verzonden worden - door het retourneren van de goederen opzeggen. De termijn begint na ontvangst van deze instructie in tekstvorm, maar niet voor de ontvangst van de goederen door de ontvanger en ook niet voor de nakoming van onze informatieverplichtingen op grond van artikel 246, § 2 in samenhang met § 1 lid 1 en 2 EGBGBGB en onze verplichtingen op grond van § 312e lid 1 zin 1 van het BGB in samenhang met artikel 246, § 3 EGBGBGB. De tijdige verzending van de herroeping of de goederen volstaat om aan de herroepingstermijn te voldoen. De annulering moet worden gericht aan:

EWALIA GmbH
Industriestrasse 264,
AT-8321 St.Margarethen an der Raab
E-Mail: office@ewalia.at

herroepingsgevolgen

In geval van een effectieve herroeping worden de door beide partijen ontvangen diensten teruggegeven en wordt afstand gedaan van alle voordelen (bv. rente). Indien u de ontvangen prestatie niet of slechts in verslechterde toestand geheel of gedeeltelijk aan ons kunt retourneren, dient u ons hiervoor een vergoeding te betalen. Dit geldt niet voor het afgeven van goederen als de verslechtering van de kwaliteit van de goederen uitsluitend te wijten is aan de inspectie ervan - zoals bijvoorbeeld in een winkel mogelijk zou zijn geweest. Bovendien kunt u de verplichting tot het betalen van een vergoeding voor de verslechtering van de kwaliteit als gevolg van het beoogde gebruik van de goederen vermijden door de goederen niet te gebruiken alsof het uw eigendom is en door u te onthouden van alles wat de waarde ervan zou kunnen aantasten. Artikelen die per pakketpost kunnen worden verzonden, moeten op ons risico worden geretourneerd.
U draagt de directe kosten van het retourneren van de goederen, in overeenstemming met §357 lid 6 BGB moeten de verplichtingen tot
 terugbetaling van betalingen binnen 30 dagen worden nagekomen. De termijn begint voor u met de verzending van uw herroepingsverklaring of de goederen, voor ons met de ontvangst ervan.
Einde van de herroepingsinstructie

 


(2) Het herroepingsrecht geldt niet voor overeenkomsten op afstand voor de levering van goederen die volgens uw specificaties zijn vervaardigd of duidelijk zijn afgestemd op uw persoonlijke behoeften of die door hun aard niet geschikt zijn voor terugzending.

(3) Indien u de geleverde goederen niet of slechts in verslechterde toestand geheel of gedeeltelijk aan ons kunt retourneren, kan u verplicht worden om ons de waardevermindering te vergoeden. Dit geldt niet als de verslechtering van de goederen uitsluitend te wijten is aan de inspectie ervan - zoals in een winkel mogelijk zou zijn geweest. Bovendien kunt u de verplichting tot het betalen van een vergoeding voor de verslechtering van de kwaliteit als gevolg van het beoogde gebruik van de goederen vermijden door de goederen niet te gebruiken alsof het uw eigendom is en door u te onthouden van alles wat de waarde ervan zou kunnen aantasten.

(4) Indien u als consument gebruik maakt van uw herroepingsrecht overeenkomstig lid 1, moet u de normale kosten voor de terugzending van de goederen dragen indien de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen of indien u de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling op het moment van herroeping nog niet heeft betaald in het geval van een hogere prijs van de goederen.

§ 4 Eigendomsvoorbehoud: De goederen blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald.

§ 5 Levering (1) De goederen worden verzonden door DPD of de Oostenrijkse Post. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bepalen wij naar eigen goeddunken de wijze van verzending en het transportbedrijf.

(2) Tenzij anders is overeengekomen, bedraagt de leveringstermijn maximaal tien werkdagen na ontvangst van de betaling.

(3) Wij behouden ons het recht voor dat de verpakking van de goederen kan afwijken van de afbeeldingen in onze shop.

§ 6 Prijzen / Verzendkosten (1) Voor uw bestelling zijn de prijzen geldig, die worden aangegeven op het moment van bevestigen van uw bestelling onder http://www.ewalia.at.

(2) Alle prijzen op http://www.ewalia.at zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

(3) De verzendkosten bedragen binnen Oostenrijk: € 4,90,-. Vanaf een bestelwaarde van € 50,-vindt binnen Oostenrijk verzending plaats zonder verzendkosten. De verzendkosten naar Duitsland bedragen € 4,90. Vanaf een bestelwaarde van € 50,- is de verzending naar Duitsland gratis.

§ 7 Betalingsvoorwaarden, betaalmiddelen (1) U kunt betalen met de volgende betaalmethodes:

Vooruitbetaling: U maakt de aankoopprijs na ontvangst van de orderbevestiging aan ons over op de in de bevestiging aangegeven rekening. De goederen worden onmiddellijk na ontvangst van de betaling naar u verzonden. PayPal-creditcards U kunt betalen met VISA en MasterCard. Sofort-Überweisung.

(2) Tenzij anders is overeengekomen, is de betaling van de koopprijs onmiddellijk na het sluiten van het contract verschuldigd. In geval van betalingsachterstand zijn wij gerechtigd de wettelijke vertragingsrente te vorderen. Indien een hogere schade als gevolg van vertraging aantoonbaar door ons wordt geleden, hebben wij het recht om dit te doen gelden.

(3) Bestellingen waarvoor 4 weken na de besteldatum geen betaling is ontvangen, worden geannuleerd en kunnen niet opnieuw worden geactiveerd. Na een annulering moet u een nieuwe bestelling plaatsen als u de gewenste artikelen alsnog wilt bestellen.

§ 8 Garantie en aansprakelijkheid (1) Voor zover hieronder niet anders is overeengekomen, zijn wij aansprakelijk voor kwaliteits- en eigendomsgebreken in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder §§ 434 e.v. van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB). BGB. De verjaringstermijn voor wettelijke vorderingen wegens gebreken is twee jaar. De verjaringstermijn begint met de levering van de goederen.

(2) Indien u ondernemer bent, geldt de volgende verplichting tot onderzoek en kennisgeving van gebreken met betrekking tot gebreken aan de goederen: U moet de geleverde goederen bij ontvangst controleren en ons onverwijld, uiterlijk twee weken na ontvangst van de goederen, schriftelijk op de hoogte stellen van de gebreken. Verborgen gebreken moeten onmiddellijk, uiterlijk twee weken na de ontdekking ervan, schriftelijk aan ons worden gemeld. U dient de gebreken te  beschrijven wanneer u ons schriftelijk op de hoogte brengt.

(3) Wij zijn alleen aansprakelijk voor lichte nalatigheid, wanneer essentiële verplichtingen, d.w.z. verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en de naleving waarvan u regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen, worden geschonden. In geval van schending van dergelijke verplichtingen is onze aansprakelijkheid beperkt tot de schade die typisch in het kader van de betreffende overeenkomst te verwachten was. Voor het overige is aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid uitgesloten. De voorgaande beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor schade die voortvloeit uit schending van de garantie of letsel aan leven, ledematen of gezondheid, opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid, of verplichte wettelijke aansprakelijkheid voor productdefecten.

§ 9 Auteursrechten Wij hebben auteursrechten op alle afbeeldingen, films en teksten die op ewalia.at worden gepubliceerd. Het gebruik van afbeeldingen, films en teksten is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

§ 10 Gegevensbescherming (Wij gebruiken de door u verstrekte persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, rekeningnummer en bankcode) in overeenstemming met de bepalingen van de Oostenrijkse wet op de gegevensbescherming.

§ 11 Slotbepalingen (1) Het Oostenrijkse recht is van toepassing op bestellingen en alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met bestellingen met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

(2) Plaats van uitvoering is St. Marein.

(3) Indien u ondernemer bent, is uitsluitend Graz bevoegd voor geschillen die voortvloeien uit of verband houden met uw bestelling; wij hebben echter ook het recht om een gerechtelijke procedure aan te spannen op uw maatschappelijke zetel en op elke andere toelaatbare plaats van jurisdictie. Voor het overige wordt de plaats van rechtsmacht bepaald overeenkomstig de algemene wettelijke bepalingen.

Aanbieder / Verantwoordelijk voor de inhoud: E.C. Handels GmbH / zie impressum

Maatschappelijke zetel: Nestelbach bei Graz Handelsregister: Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz Ondernemingsregister nr.: 480504z Gemachtigd vertegenwoordiger: Ewald Fuchsbichler

E-mail: office@ewalia.at BTW - ID-nr.: ATU72692669 Status: 20 november 2017

Laatst bekeken